Вы используете устаревший браузер. Чтобы обеспечить более быстрый и безопасный просмотр, обновитесь бесплатно уже сегодня.

Загрузка...

Выберите язык текста:

Słownik

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

●       Organizator – online-szkoła językowa “Pan Mickiewicz”, Pavel Mitskevich, NIP 5242668684, REGON: 521176388, z siedzibą w Krakowie, adres poczty elektronicznej: panmickiewiczpl@gmail.com, numer telefonu kontaktowego: +48 798 115 211

●       Klient - osoba fizyczna. W przypadku gdy klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług organizatora.

●       Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (dz.u. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

●       Strona internetowa – platforma umożliwiająca składania zgłoszeń przez klienta, prowadzona przez organizatora

●       Usługa elektroniczna – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz.u. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez organizatora na rzecz klienta za pośrednictwem strony internetowej oraz platformy zoom. 

●       Formularz rejestracyjny – dostępny w serwisie internetowym formularz umożliwiający zapisanie się na kurs przez klienta.

●       Zgłoszenie – oświadczenie woli klienta wyrażające bezpośrednie zainteresowanie uczestnictwa w kursie, składane na odległość z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające usługę, co do której klient składa ofertę.

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Kursy językowe są organizowane w wersji online przez Szkołę językową “Pan Mickiewicz” z siedzibą w Krakowie,  zwanej dalej Organizator.
Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych.
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wypełnienia Formularza Rejestracyjnego.
Kursy są realizowane na różnych poziomach zaawansowania, począwszy od A0 do C1, z uwzględnieniem obowiązującego w szkole programu nauczania, a także w ramach klubów konwersacyjnych.
Autorski kurs przygotowujący do egzaminu na Kartę Polaka trwa ok. 3 msc. w zależności od intensywności.
Organizator świadczy usługi na rzecz Klienta kursu mające na celu podniesienie jego poziomu znajomości języka polskiego. 
Godzina lekcyjna wynosi 45 minut
Uczestnikiem kursu jest osoba: 
-          która wypełniła Formularz Rejestracyjny

-          została przydzielona do odpowiedniej grupy

-          dokonała opłaty ustalonej przez organizatora i zgodnie z cenami dostępnymi na stronie internetowej w chwili składania Zgłoszenia.

Przy wypełnianiu Formularza Rejestracyjnego, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz do akceptacji treści.      
Strona internetowa dostępna jest pod adresem internetowym https://panmickiewicz.pl/ prowadzona jest przez Pavel Mitskevich, , NIP 5242668684, REGON: 521176388, z siedzibą w Krakowie, adres poczty elektronicznej: panmickiewiczpl@gmail.com , numer telefonu kontaktowego: +48 798 115 211
Komunikacja pomiędzy Organizatorem a Klientem odbywa się za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez komunikatory internetowe, takie jak Telegram / Instagram WhatsApp.
Do skutecznej realizacji Usług świadczonych przez Organizatora, konieczne jest posiadanie sprawnego komputera, laptopa, tableta lub smartfonu, przeglądarki internetowej (np. Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub innej), klawiatury lub innego urządzenia do wprowadzania danych, kamery (wbudowanej lub zewnętrznej), głośnika (wewnętrznego lub zewnętrznego), mikrofonu (wbudowanego lub zewnętrznego), stabilnego łącza internetowego do prowadzenia spotkań online w czasie rzeczywistym oraz aktywnego konta na platformie Zoom.
Koszty związane z zakupem sprzętu, systemu operacyjnego oraz niezbędnego łącza internetowego do udziału w Kursie nie są objęte wsparciem ze strony Organizatora. Osoby korzystające z usług Kursu, czyli Klienci, są zobowiązane ponieść te koszty osobiście.
Organizator ma prawo odmówić świadczenia usług w przypadku naruszenia wymogów niniejszego regulaminu.
Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem https://panmickiewicz.pl/ skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.
 

§2 ZASADY ORGANIZACJI  ZAJĘĆ

Organizator przyjmuje zgłoszenia na kursy językowe przez cały rok. 
Grupy, w których odbywają się zajęcia, są formowane na podstawie wieku, poziomu znajomości języka oraz preferowanych godzin zajęć.
Przydział uczestników do grup odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z lektorem, który ocenia wiedzę uczestnika lub na podstawie deklaracji Klienta o poziomie znajomości języka.
Zajęcia prowadzą lektorzy, posiadający kwalifikacje i doświadczenie w nauczaniu języka obcego. Zajęcia i praca lektorów są pod stałym nadzorem metodycznym.
Zajęcia na kursach odbywają się według regularnego harmonogramu.
Kurs jest podzielony na etapy. Jeden etap - 4/812 zajęć / msc w zależności od intensywności. Początek etapu nie zawsze przypada na początek miesiąca
Klient zobowiązany jest do regularnego uczęszczania na zajęcia. 
Klient ma prawo na otrzymanie bezpłatnych materiałów edukacyjnych w wersji elektronicznej.
Organizator robi nagranie każdych zajęć, które, w przypadku nieobecności Klienta, Organizator może udostępnić na wniosek Klienta.
Obowiązek nagrywania nie obejmuje zajęć w klubach konwersacyjnych. 
W przypadku uczestnictwa w autorskim kursie przygotowującym do egzaminu na Kartę Polaka jest możliwość udostępnienia Klientowi maksymalnie 3 nagrania z całego kursu.
Nauka języka obcego odbywa się w grupach do 10 osób oraz indywidualnie.
Rozpoczęcie kursu grupowego wymaga minimum 8 zapisanych osób. Decyzja o uruchomieniu kursu przy mniejszej liczbie jest kompetencją Organizatora.
Jeśli planowana grupa nie może się utworzyć z powodu braku wystarczającej liczby zainteresowanych, Organizator może zmienić datę rozpoczęcia kursu lub osoby, które uregulowały opłatę za kurs, otrzymają zwrot dokonanej wpłaty.
Jeśli liczba uczestników w grupie spadnie poniżej 5 osób po rozpoczęciu kursu, proponowane będą zajęcia w innej grupie na tym samym poziomie.
Organizator zastrzega możliwość przypisania nowych Uczestników do grupy, jednak liczba ta nie przekracza 10 osób.          
Klient zobowiązany jest do:
-          podawania w udostępnionych w ramach strony internetowej formularzach wyłącznie prawdziwych i aktualnych danych;

-          korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Organizatora w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

-          korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Organizatora w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Organizatora;

-          terminowej zapłaty należnej kwoty i innych ustalonych przez Klienta i Organizatora kosztów w pełnej wysokości;

niepodejmowania działań takich jak:

-          podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania. 

-          modyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Organizatora.

-          wykorzystanie materiałów udostępnionych przez Organizatora w ramach płatnych kursów w sposób niewłaściwy.

Kurs zakończony jest testem poziomowym oceniającym postępy w nauce języka, obejmującym zakres programu kursu. 
Jeśli po zakończeniu poziomu w grupie jest co najmniej 5 osób gotowych kontynuować naukę, istnieje możliwość kontynuowania nauki w tej samej grupie z tym samym lektorem. Jeśli pozostanie mniej niż 5 chętnych osób, proponuje się im kontynuowanie nauki na kolejnym poziomie w innej grupie.
Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnej modyfikacji składu Lektorów w trakcie trwania kursu.
W przypadku, gdy zajęcia nie mogą odbyć się z przyczyn leżących po stronie Organizatora (takie jak choroba nauczyciela, awaria techniczna i inne), Organizator podejmuje działania w celu zorganizowania zastępstwa lub przeniesienia zajęć na inny dogodny dla wszystkich termin.
Za nieobecności na zajęciach, Organizator nie przewiduje zwrotu środków finansowych.
W przypadku nieobecności, Klient może dostać nagranie z zajęć na których on nie był obecny. 
W przypadku niemożliwości udostępnienia nagrania z zajęć, w których Klient nie mógł uczestniczyć, Klient ma prawo na zachowanie opłaty.
Jeśli większość uczestników, czyli 60 % grupy, nie może być obecna, jedno zajęcie w etapie może zostać odwołane i dodane do następnego. Jeśli grupa nie może zebrać się na zajęcie po raz drugi i następny, takie zajęcia przepadają.
Klient biorący udział w lekcjach indywidualnych ma możliwość odwołania lub zmiany planowanego terminu lekcji. Właściwa informacja powinna być przekazana nie później niż 24 godziny przed planowanym terminem. Odwołanie lekcji lub zmiana terminu musi uzyskać potwierdzenie ze strony Lektora. 
Brak zgodności z zasadami odwołania lekcji zobowiązuje Klient do poniesienia opłaty za nią. 
Po ukończeniu każdego poziomu Klient może otrzymać certyfikat ukończenia kursu
W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z administracją szkoły za pośrednictwem komunikatora Telegram / Instagram / WhatsApp lub drogą elektroniczną na adres panmickiewicz pl@gmail.com.
 

§3 PŁATNOŚCI

Zapisy na kurs odbywa się po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i opłatę kursu w ustalonym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu i warunków z administracją szkoły.
Cena kursu jest dostępna w aktualnym cenniku opublikowanym na stronie internetowej https://panmickiewicz.pl/oplata.html.
Ceny wskazane na stronie internetowej wyrażone są w polskich złotych. Kursy językowe są objęte zwolnieniem z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 ust. 28 Ustawy o podatku od towarów i usług.
Zajęcia są opłacane w systemie abonamentowym, czyli za pełną liczbę zajęć przewidzianych na dany etap. W związku z tym, Organizator nie ma możliwości całkowitego ani częściowego zwrotu opłaty za zajęcia, w których Klient nie uczestniczył.
Koszt zajęć indywidualnych zależy od indywidualnej oceny, uwzględniającej charakter zajęć i specjalizację kursu.
W przypadku zajęć Indywidualnych jak i grupowych Organizator nie dokonuje zwrotu kosztów, jeżeli Klient zadeklarował chęć uczestnictwa i opłacił zajęcia, a następnie zrezygnował z uczestnictwa.
Opłata za kurs obejmuje wszystkie koszty związane z prowadzeniem procesu dydaktycznego oraz organizacją i przygotowaniem kursu. 
Organizator udostępnia Klientowi, rożne sposoby płatności opisane w szczególności na stronie internetowej.
Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.
W przypadku nie uiszczenia płatności za kurs w ustalonym terminie Klient nie może brać udział w dalszej części kursu do momentu uregulowania zaległości.
W przypadku nieotrzymania przez Organizatora płatności Klienta, Organizator może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość poprzez komunikatory internetowe takie jak Telegram / Instagram.
Możliwość zniżki przysługujących Klientowi jest ustalana indywidualnie.
 

§4 REKLAMACJA

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: panmickiewiczpl@gmail.com
Rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. 
Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, zgodnie z art. 7a ust. 1 Ustawy, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.

Словарь

Всякий раз, когда в дальнейшем тексте Регламента используются следующие термины, они должны пониматься в нижеприведенном значении, если из контекста их использования явно не следует иное:
●       Организатор – Школа языков “Пан Мицкевич”, Павел Мицкевич, ИНН 5242668684, REGON: 521176388, с местонахождением в Кракове, адрес электронной почты: panmickiewiczpl@gmail.com, контактный номер телефона: +48 798 115 211.

●       Клиент – физическое лицо. в случае если клиентом является физическое лицо с ограниченной дееспособностью, оно обязуется получить законное согласие своего законного представителя на использование услуг организатора. 

●       Гражданский кодекс – закон гражданский кодекс от 23 апреля 1964 г. (dz.u. z 2014 r., poz. 121 ze zm.). 

●       Интернет-страница – платформа, позволяющая клиенту подавать заявления, управляемая организатором. 

●       Электронная услуга – оказание услуг в электронном виде в понимании закона от 18 июля 2002 г. об оказании услуг в электронном виде (dz.u. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), оказываемых организатором для клиента через интернет-страницу и платформу zoom. 

●       Регистрационная форма – доступна на интернет-сайте форма, позволяющая клиенту записаться на курс. 

●       Заявление – волеизъявление клиента, выражающее непосредственную заинтересованность участием в курсе, подаваемое дистанционно с использованием средств связи, определяющее услугу, на которую клиент подает предложение.


§1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Языковые курсы организованы Школой языков “Пан Мицкевич” с местонахождением в Кракове, далее именуемой Организатор
Личные данные Клиента обрабатываются Организатором как администратором данных. 
Предоставление личных данных Клиентом является добровольным, но необходимым для заполнения Регистрационной формы. 
Языковые курсы проводятся на различных уровнях, начиная от A0 до C1, с учетом действующей в школе учебной программы, а также в рамках Разговорных клубов. 
Авторский курс подготовки к экзамену на Карту Поляка длится примерно 3 месяца, в зависимости от интенсивности.
Организатор оказывает услуги для Клиента курса с целью повышения его уровня владения языками . 
Учебный час составляет 45 минут. 
Участником курса является лицо:
-          заполнившее Регистрационную форму

-          зачисленное в соответствующую группу

-          оплатившее установленную Организатором плату в соответствии с ценами, доступными на сайте на момент подачи Заявления. 
При заполнении Регистрационной формы Клиент обязуется ознакомиться с текстом Регламента и принять его условия. 
Веб-сайт доступен по адресу https://panmickiewicz.pl/, ведется Павлом Мицкевичем, ИНН 5242668684, REGON: 521176388, с местонахождением в Кракове, адрес электронной почты: panmickiewiczpl@gmail.com, контактный номер телефона: +48 798 115 211.
Коммуникация между Организатором и Клиентом осуществляется через электронную почту или интернет-коммуникаторы, такие как Telegram / Instagram WhatsApp. 
Для эффективного предоставления услуг Организатором необходимо наличие исправного компьютера, ноутбука,планшета или смартфона, интернет-браузера (например, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari или другой), клавиатуры или другого устройства ввода, камеры (встроенной или внешней), динамика (встроенного или внешнего), микрофона (встроенного или внешнего), стабильного интернет-соединения для проведения онлайн-встреч в реальном времени, а также активного аккаунта на платформе Zoom. 
Расходы, связанные с покупкой оборудования, операционной системы и необходимого интернет-соединения для участия в Курсе, не покрываются Организатором. Клиенты, пользующиеся услугами Курса, обязаны нести эти расходы самостоятельно. 
Организатор имеет право отказать в предоставлении услуг в случае нарушения условий данного Регламента. 
Регламента доступен для Клиентов бесплатно по следующему адресу https://panmickiewicz.pl/, где Клиенты могут в любое время ознакомиться с ним и распечатать.


§2 ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ

Организатор принимает заявки на языковые курсы в течение всего года. 
Группы, в которых проводятся занятия, формируются на основе возраста, уровня владения языком и предпочтительных часов занятий. 
Распределение участников по группам происходит на основе вступительного собеседования с преподавателем, который оценивает знания участника, или на основе заявления Клиента о уровне владения языком. 
Занятия проводят преподаватели, обладающие квалификацией и опытом в преподавании иностранных языков. Занятия и работа преподавателей находятся под постоянным методическим контролем. 
Курс поделен на этапы. Один этап включает 8 занятий в месяц. Начало этапа не всегда совпадает с началом календарного месяца.
Занятия на курсах проходят по регулярному расписанию. 
Клиент обязан регулярно посещать занятия. 
Клиент имеет право на получение бесплатных учебных материалов в электронном виде. 
Организатор осуществляет запись каждого занятия, которую в случае отсутствия Клиента, Организатор может предоставить по запросу Клиента.
Обязанность записи не распространяется на занятия в разговорных клубах. 
При участии в авторском курсе подготовки к экзамену на Карту Поляка, Организатор может предоставить клиенту максимум 3 записи из всего курса.
 
Изучение иностранного языка проходит в группах до 10 человек и индивидуально. 
Начало группового курса требует минимум 8 записанных человек. Решение о начале курса с меньшим количеством людей принимает Организатор. Если запланированная группа не может быть сформирована из-за недостаточного количества заинтересованных, Организатор может изменить дату начала курса, либо лица, оплатившие курс, получат возврат денежных средств. 
Если количество участников в группе снизится до менее чем 4 человек после начала курса, будут предложены занятия в другой группе на том же уровне. 
Организатор оставляет за собой право добавлять новых участников в группу, однако их количество не должно превышать 10 человек. 
Клиент обязан:
-          предоставлять в формах на сайте только достоверные и актуальные данные;

-          использовать услуги и функции, предоставляемые Организатором, в соответствии с законодательством, условиями Регламента, а также с принятыми в данной сфере обычаями и нормами поведения;

-          использовать услуги и функции, предоставляемые Организатором, не причиняя неудобств другим Клиентам и Организатору;

-          своевременно оплачивать установленную сумму и другие согласованные с Клиентом и Организатором расходы в полном объеме;
Hе предпринимать действий, таких как:
-          выполнение информационных или любых других действий, направленных на получение информации, не предназначенной для Клиента, включая данные других Клиентов, или вмешательство в правила или технические аспекты функционирования.

-          несанкционированное изменение содержания, предоставляемого Организатором.

-          использование материалов, предоставленных Организатором в рамках платных курсов, ненадлежащим образом. 
Курс завершается итоговым тестом, оценивающим прогресс в изучении языка, охватывающим программу курса. 
Если по завершении уровня в группе останется как минимум 5 человек, готовых продолжать обучение, существует возможность продолжения обучения в этой же группе с тем же преподавателем. Если останется менее 5 желающих, им предложат продолжение обучения на следующем уровне в другой группе. 
Организатор оставляет за собой право изменять состав преподавателей в течение курса. 
В случае, если занятия не могут состояться по причинам, зависящим от Организатора (таким как болезнь преподавателя, технический сбой и другие), Организатор принимает меры для организации замены или переноса занятий на другой удобный для всех срок. 
Возврат денежных средств за пропущенные занятия не предусмотрен. 
В случае отсутствия Клиент может получить запись занятий, на которых он не присутствовал. 
При невозможности предоставления записи занятий, в которых Клиент не смог принять участие, Клиент имеет право удержать плату.
Если большинство участников, то есть 60% группы, не могут присутствовать, одно занятие на этапе может быть отменено и добавлено к следующему. Если группа не может собраться на занятие во второй и последующие разы, такие занятия пропадают. 
Клиент, участвующий в индивидуальных уроках, имеет возможность отменить или изменить запланированное время урока. Информация должна быть предоставлена не позднее чем за 24 часа до запланированного времени. Отмена урока или изменение времени должно быть подтверждено преподавателем. 
Несоблюдение правил отмены урока обязывает Участника оплатить его. 
По окончании каждого уровня ученик может получить сертификат о завершении курса. 
По организационным вопросам следует обращаться в администрацию школы через коммуникационные приложения Telegram / Instagram / WhatsApp или по электронной почте на адрес panmickiewiczpl@gmail.com.


§3 ОПЛАТЫ

Запись на курс происходит после заполнения регистрационной формы и оплаты курса в установленный срок после предварительной договоренности о расписании и условиях с администрацией школы. 
Цена курса доступна в текущем прейскуранте, опубликованном на сайте https://panmickiewicz.pl/oplata.html. 
Цены, указанные на сайте и выражены в польских злотых. Языковые курсы освобождены от НДС в соответствии с art. 43 ust. 1 ust. 28 Закона о налоге на товары и услуги. 
Занятия оплачиваются по системе абонемента, то есть полное количество занятий, предусмотренных на протяжении этапа. Поэтому Организатор не имеет возможности полного или частичного возврата оплаты занятий в этапе, которые Клиент не посетили.
Стоимость индивидуальных занятий зависит от индивидуальной оценки, учитывающей характер занятий и специализацию курса. 
В случае индивидуальных как и групповых занятий Организатор не осуществляет возврат средств, если Клиент заявил о намерении участвовать и оплатил занятия, а затем отказался от участия.
Оплата за курс включает все расходы, связанные с проведением учебного процесса и организацией курса. 
Организатор предоставляет Клиенту различные способы оплаты, описанные в частности на сайте. 
Расчеты по электронным платежам и платежным картам осуществляются в соответствии с выбором Клиента через уполномоченные сервисы. 
В случае неоплаты курса в установленный срок Клиент не может продолжать курс до момента урегулирования задолженности. 
В случае неполучения Организатором оплаты от Клиента, Организатор может связаться с Клиентом для напоминания о платеже, в том числе отправив сообщение через интернет-коммуникаторы, такие как Telegram / Instagram.
Возможность скидок для Клиента устанавливается индивидуально Организатором.


§4 РЕКЛАМАЦИЯ

Рекламации, связанные с предоставлением Электронных Услуг, можно подавать в электронной форме по адресу электронной почты: panmickiewiczpl@gmail.com
Рекомендуется указать в описании рекламации: (1) информацию и обстоятельства, касающиеся предмета рекламации, в частности, тип и дату возникновения неисправности; (2) требования Клиента и (3) контактные данные лица, подающего рекламацию – это облегчит и ускорит рассмотрение рекламации Организатором. 
Указанные требования являются рекомендациями и не влияют на эффективность рекламации, поданной без учета рекомендованного описания. 
Ответ на рекламацию от Организатора предоставляется незамедлительно, но не позднее чем в течение 30 дней с момента подачи, в соответствии с art. 7a ust. 1 Закона, если иное не предусмотрено законодательством или отдельными регламентами.

Напишите в удобный для вас мессенжер!
Мы с радостью поможем вам с выбором курса и проконсультируем по любым вопросам
Линия
Продолжение линии
Pan Mickiewicz
Дальнейшее использование данного сайта подтверждает согласие на использование файлов cookie и других технологий отслеживания трафика
Принять и закрыть